litenlibassa.com

 
 

 
 
 
 
You are here:
 
 

Articles en bassa

ƁƆMBƆK A MPƆT! / THE PATRIARCH HAS SPOKEN! / LE PATRIARCHE A PARLÉ!

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

U kɛ ɓaŋ haa; pám ndik njáamuhá u páa ŋŋɔ u ɓéŋgɛ ŋgii inyuu tέhɛ wɛmέdɛ. Niŋ i kɔŋsi i lol i hiaŋgáá. Aton, Amon, Ra, Atum, Jɔp, Cepo, Nyambê, Zamba, ndi tobo tobo nwaa wée Isis, nyɛn a ye hisî, wɔm wés bijɛk (Hisi hɔsonâ hi hi kiiŋá Hiaŋgáá). Bibotlέ bi niŋ bi ye ingeda Tâ (Tatá) a ŋsɛm ɓóó i keté Nni ndi ni nyɛ a nohέ (mán). Jɔn di ye ɓɔn ɓa Jɔp nu a gweé ɓé ŋtuŋ liyee. Nyέmέdέ nsáŋ a ye mân mut numpɛ nu a ye nlombi ni ngándak mbimba i lɛl nyɛ. Ɓɔ kέmbέɛ i yée gwál nu man i nyaŋál nduk nyέ; jɔn di ga podôl mu kɛl pɛ. Mbɔk Afrika yɔso i nyi Jɔp, liɓɔdɔl ngwáŋ Lɔm Nil (Egiptô). Mintɔnɓa ni wip ni miŋkɔdá mi ɓaniglɛ (mbɔk) yés ɓɔn ɓa ɓondɛ gwet gwɔbiso.

Me nyéka litén.

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

Me nlama nduki kal le i yom i nténga i Mbok mee aa i len ini, tôpô tôpô i yé le yom yo kikii yo i téne ha bé i litelbene djé. Yupta i ta bé i Mbok. Mbok yéh i yé kikii bo ngim "gouvernement".

Mu i kété, i si Mbombok ni binikana à nti i njel yi Mbok, hikii wata ngwel nson à ntelbene ndiki i su wé u nson. I ba ni le Mbombok à nyila "Ngéé ngéé" to "Ndinding", "Uuum", "Mbambak" i ke ni bisu kikii di ntehe nano i ngim bahoma, i si njee à mba à nsélél bibôlô gwé ?

Kii i yé li oɓa jôl ?

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

Mbog i ɓéé  ɓ ɓasaa  ɓa  ɓé oɓa  ɓé môl tolelaa. Inyule hiiki jôl li gwé ndoñi. Di nlama yi le iɓale di nti man wés jôl tole  ɓés ɓo mede di oɓa ngim jôl, hala a mɓoñ le i mut a ɓé séɓla hala ni litén jé jolissôna li konde Nouk ni mahol.

Mise à jour le Dimanche, 02 Décembre 2012 22:11

Kwel ni Mbombog MPOUMA BABEI Dieudonné

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

LLB : MBOG i yé ki?

Mbog tole MBOG BASSA-BATTI-MPÔÔ i yé bibée ni bisugul gwap. I yé I kédé gwôbisona Hilôlômbi a heg I bôtôl hana i ‘si, i pam I ngii : ond, ngii, hisi, malép, ni ngwom gwobisôna biyé mu I kédé : binuga, bie; minkôga mi masege ni ngog, bitatam, bidjedje gwobisôna biyé mu I kédé malép,mapupi,djiibè,mapañ ni gwom gwombisôna biyé mu i kédé :binuga,biee,minkôga mi masege ni ngog ;bitatam,bidjedje gwombisôna..…

Mise à jour le Mardi, 27 Septembre 2011 10:50

MALAL

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

Hilôlômbi nyen a bi heg munlôm ni mudaa. Jon malal ma munlôm ni mudaa ma yé longe jam. Malal mana ma ñunda gwéha ipôla munlôm bo mudaa. Inyu hala nyen man mee a bi kal le: ni gwéhna, ni sôôna habé diindi. Hala wee ingéda bôt ba nkal le ba ngwéhna, ba nlama habé sôôna mam.

Nsébla : A bon ba Basaa ba Kamedun,

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button
A bon ba Basaa ba Kamedun,
Ni ngadag gwiiha i mis nyen me ntilna bé.
I kel na’a yi le ngui iga tina bé béé ibale ni nkaa bé Yo,
Yokel nyen na’a kahal hoñol kii ni nlama boñ inyu i bana toi ngui ane.
 
Mise à jour le Mardi, 21 Juin 2011 14:33

NKOL

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

Ingéda mut a tabé kunde, le mam méé ma niñ momasôna ma mbat le ngim mut ipe yon i nkit inyu yéé nyen ba nkal le mut nunu a yé nkol tole ingéda ngim loñ yon i nkit inyu yéé. Banga nkol i yé mut a neebe libag li nkol maboñog méé ni mahoñol méé.

Mise à jour le Jeudi, 26 Mai 2011 07:28

Interview Dr. Pierre Emmanuel NJOCK., Secretaire Executif du Sous Comité de Langue Ɓasa’a

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

Notre redaction est allée ecouter l'homme qui travaille sur projet grandissime:  un dictionnaire en 4  langues, basaa, francais, Anglais et Allemand. Decouvrez avec nous les prouesses  du specialiste de notre langue...

Mise à jour le Jeudi, 12 Mai 2011 13:29

La recherche lexicale dans les langues MBƆK LIAA

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

La decision de notre gouvernement d’introduire l’enseignement de nos langues et cultures dans le systeme scolaire m’a convaincu de son

Mise à jour le Samedi, 12 Février 2011 13:46

Hikuu hi yigil i hɔp ni mbɔk ɓasaa: COLBA ni HIKƆ̀RMBƐ̀M

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

COLƁA a ye kidik joy tɔ̀lɛ sɛmkwɛp nu lipodol li pulasi (Comite de Langue Ɓasaa). Di nsebel lɛ PEBA I HƆP ƁASAA. COLƁA a biyība ni lɛɛgana

Soŋ Màyɛ sèp, 19 – 27 : Ŋ̀ɔ ɓuk : Lìkɔ̀t bìɓuk nì mòy ma hɔp ɓasàa.

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

Iɓālɛ̄ dì wɔk nyuu tɔ̀lɛ dì tɔm̀ bɓak i gwɛl̀ unu ǹsɔn, mɛ ̀ ŋgwēs ka᷇l lɛ᷆n lɛ ŋgɛŋ ì m̀mal᷇ ko᷇t lɛ ɓès ɓasàa di tibil lìgip i hōlôs hɔp wes liɓeè :

Mise à jour le Samedi, 29 Janvier 2011 10:48

Page 1 sur 3

  • «
  •  Début 
  •  Précédent 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Suivant 
  •  Fin 
  • »